О Б Я В А

logoПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“ 
О Б Я В А
На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР, 
СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
обявява процедура за прием на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
Втори прием:
Начална дата на прием: 13.05.2024 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 11.07.2024 г., 17:00 часа 
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
–       на електронната страница на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ на интернет адрес http://mig-kk.eu/
 – в офиса на МИГ – гр. Червен бряг, ул. „Паисий“ № 4, ет. 3
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.
1. Обява – втори прием
2. Условия за кандидатстване – втори прием
3. Документи за попълване – втори прием
4.Документи за информация – втори прием
5. Документи към условия за изпълнение – втори прием


Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/02.07.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР  за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“