Обява за прием на проектни предложения по Мярка 1-4.1

На 23.04.2024 г., на основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

СДРУЖЕНИЕ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
обявява процедура за трети прием на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.272– „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – трети прием
от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на
„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
 

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.272, „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ – трети прием за остатъчния финансов ресурс в размер на 129 807,61 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 23.05.2024 г., 17:00 часа

1_Обява – трети прием
2_Условия-за-кандидатстване – трети прием
3_Документи към Условия за кандидатстване – трети прием
4_Условия за изпълнение и приложения – трети прием