ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ”

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На 19.04.2024 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. „Паисий“ №4, ет.3, ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол от проведено заседание на УС от 29.03.2024 г.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Регистрация на членовете на Общото събрание.

Избор на председател и протоколист на събранието.

Промяна в състава на Общото събрание и Управителния съвет на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;.

Избор и мандат на новите членове на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС на „МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър“.

Промяна на Устава на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-50/02.07.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР за програмния период 2014-2020 г.

Към настоящата покана е приложен протокол от проведено заседание на Управителния съвет на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, съдържащо предложения за решения по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Настоящата покана е връчена лично, на ръка, на всеки един от членовете на Общото събрание, съгласно списък – неразделна част от настоящата покана.

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата по седалището на Сдружението, на 30.03.2024 г.

С уважение,

Тихомир Георгиев:

Зам.- Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст –

Червен бряг – Искър”