„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ДВЕ ГОДИШНИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

На 12.12.2023 г. в гр. Искър и на 18.12.2023 г. в гр. Червен бряг се проведоха годишни конференции за напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, която се прилага през програмния период 2014- 2020 г. 

Екранна снимка (152)Целта на конференциите е да бъдат представени дейностите на „МИГ  Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, постигнатите резултати през 2023 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времевата рамка за следващата година.

На събитията присъстваха представители на местната власт, бизнеса, неправителствения, образователния и културния сектор, граждани и бенефициенти с вече финансирани проекти  по различни мерки от Стратегията за ВОМР „МИГ  Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

viber_image_2023-12-13_16-23-49-721Конференцията в гр. Искър бе открита с приветствие към присъстващите от кмета на Общината Искър – г-н Иван Йолов, а в гр. Червен бряг – от г-н Павлин Фильовски – зам.-кмет на Община Червен бряг.

Изпълнителният директор на МИГ Диана Димитрова представи подробна презентация на постигнатите до момента резултати, като основен акцент бе поставен на приемите на проектни предложения през 2023 г. и вече реализирани проекти на територията на МИГ.

Участниците в събитието получиха информация и за  вече изпълнения и отчетен проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. както и с визията разработената по проекта Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за новият програмен период 2023 – 2027 г. 

В края на годишната конференция бе отделено време за дискусия и въпроси от аудиторията към

присъстващите членове на екипа на МИГ. 

Събитието е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“