СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНИ РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

До всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти на територията на общините Червен бряг и Искър.

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ изпълнява Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-50/02.07.2018 г. с УО на ПРСР 2014-2020 г., с УО на ОПРЧР 2014 – 2020 г., с УО на ОПИК 2014 – 2020 г. и УО на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ представя за обществено обсъждане следното предложение за изменение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Съгласно възможностите, които ни дава чл. 13 от Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г., предлагаме преразпределение на средства в размер на 373 270,00 лв. от бюджета по мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ да се прехвърлят към бюджета на мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Правно основание:

На основание чл.13, раздел VI. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-50/02.07.2018 г. и във връзка с чл.18, ал 1, т.3 б – промяна във финансовите параметри до 10% от одобрения бюджет от ЕЗФРСР по подмярка 19.2., одобреният от ЕЗФРСР ресурс в Стратегията ВОМР на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е в размер на 3 373 270,00 лева. Искането е за прехвърляне до 10% – 373 270,00 лева от бюджета на мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ към бюджета на мярка 3-6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Обосновка за исканата промяна:

Промяна в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се налага във връзка със следните обстоятелства: 

Мярка 2-4.2 е планирана в СВОМР на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ в размер на 391 160,00 лева. 

След проведени 2 приема по процедура №BG06RDNP001-19.275 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” не са входирани проектни предложения.

Екипът на МИГ проведе множество разговори със земеделски производители от територията на МИГ за активизиране на потенциални кандидати, но на този етап такива не бяха идентифицирани.

Към настоящия момент е наличен пълния размер на бюджета, от което следва, че ако не бъдат предприети мерки за преразпределяне на финансовия ресурс има риск бюджета по мярката да не бъде усвоен напълно.

От друга страна, интереса към дейности извън земеделието и преработката на земеделски продукти за територията на МИГ е голям. Към момента е проведена 1 процедура за прием на проектни предложения по мярка 3-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“”, по която са подадени 11 проектни предложения, като всички те бяха одобрени за финансиране. Поради дългото забавяне на сроковете за проверка на процедурата от страна на ДФЗ, 5 бенефициента се отказаха да административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП). Подписани са 6 АДБФП на обща стойност 8 46 216,307 лв., от които 788 636,93 лв. са безвъзмездна финансова помощ.  Остатъчния финансов ресурс по мярката е в размер на 679 263,07 лв.

След проведени разговори с отказалите се бенефициенти ни бе потвърдено, че при отваряне на нов прием, те ще подадат отново своите проектни предложения. По време на проведените публични събития през 2023 г. бе заявен интерес от потенциални бенефициенти, които вече имат проектна готовност за кандидатстване.  

С цел усвояване на целия финансовия ресурс и изпълнение на Стратегията за ВОМР, екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ предлага да се извърши промяна на финансовите параметри с до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 г. и съответно мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяната на финансовите параметри.

Промените са посочени в приложената таблица.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 22.12.2023 г. (включително) на следната електронна поща: karlukovski.karst@gmail.com.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „.word“.

Мерки от СВОМР  Съществуващ текст  Текст за промяна  Обосновка за исканата промяна 
Мярка 2-4.2 Финансови параметри 

Общ бюджет на мярката: 

391 160,00 лева 

Финансови параметри 

Общ бюджет на мярката: 

17 890,00 лева 

След проведени 2 приема по процедура №BG06RDNP001-19.275 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” не са входирани проектни предложения.

Екипът на МИГ проведе множество разговори със земеделски производители от територията на МИГ за активизиране на потенциални кандидати, но на този етап такива не бяха идентифицирани.

Мярка 3-6.4.1 Финансови параметри 

Общ бюджет на мярката: 

 1 467 900,00 лева 

Финансови параметри 

Общ бюджет на мярката: 

1 841 170,00 лева 

Заявен интерес от потенциални бенефициенти, които вече имат проектна готовност за кандидатстване