ПОКАНА

ЗА ЕДНОДНЕВНИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще проведе две годишни конференции, на които ще отчете напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, която се прилага през програмния период 2014- 2020 г. 

Събитията ще се проведат на:

  • 12.12.2023 г., място на провеждане: гр. Искър, НЧ „Ламби Кандев– 1893“, начален час – 10:30 ч.;
  • 18.12.2023 г., място на провеждане: гр. Червен бряг, Ритуална зала на Община Червен бряг,  начален час – 10:30 ч.

Поканени са всички заинтересовани страни: представители на публичния сектор, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища други формални и неформални граждански структури, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и промишлеността, граждани и бенефициенти с вече финансирани проекти по различни мерки от Стратегията за ВОМР „МИГ  Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Годишната конференция се изпълнява от МИГ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, в  изпълнение на Споразумение № РД50-50/02.07.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на конференциите е да бъдат представени дейностите на „МИГ  Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, постигнатите резултати през 2023 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времевата рамка за следващата година.

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ОЧАКВАМЕ ВИ!