„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПРОВЕДЕ ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН

На 28.11.2023 г. в гр. Червен бряг, в офиса на  „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се проведе обучение на  членовете на Колективния върховен орган и екипа на МИГ. Целта на обучението бе участниците в него да усвоят умения и практики за добро управление и капацитет за успешно изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Обучението е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“