СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички членове на Управителния съвет и Общото събрание и екипа на МИГ на обучение на тема „Управленски и организационни умения“.

Обучението ще се проведе на 28.11.2023 г. от 10:00 ч. в офиса на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обучението се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана

ПРОГРАМА
ПРОГРАМА