ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ, ПОДАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

 

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе шест обучения на бенефициенти, подали проектни предложения по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие“. 

В периода 01.11. – 15.11.2023 г. общо 98 представители на двете общински администрации, образователни институции, микропредприятия, земеделски производители и представители на неправителствения сектор на територията на МИГ се запознаха с указанията за изпълнение на проекти по оперативните програми, финансиращи СВОМР, начина на отчитане на проекти в ИСУН 2020, както и с възможни трудности и грешки по време на изпълнение на дейностите по проектите.

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.