„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ 6 ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

В периода 16.10 –  23.10.2023 г., екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  проведе обучения на местни лидери и представители на уязвими и малцинствени групи в различни населени места на територията на МИГ на тема „Партньорство и взаимодействие между местните лидери за постигане на устойчиво и балансирано прилагане на СВОМР“.

DSC_0280В обученията взеха участие 82 души – неформални лидери от различни населени места и различни сектори на социално-икономическия живот от територията на МИГ, които подробно се запознаха с 

В обучението бяха включени както теория, така и практически упражнения, дискусии и казуси. 

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“