ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни обучения на бенефициенти, подали проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , които ще бъдат проведени, както следва:

  • Дата на провеждане: 01.11.2023 г., място на провеждане: гр. Искър, НЧ „Ламби Кандев– 1893“;
  • Дата на провеждане: 02.11.2023 г., място на провеждане: с. Рупци, НЧ „Васил Христов – 1927“;
  • Дата на провеждане: 03.11.2023 г., място на провеждане: гр. Червен бряг, офис на МИГ;
  • Дата на провеждане: 13.11.2023 г., място на провеждане: с. Староселци, НЧ „П. Р. Славейков – 1926“;
  • Дата на провеждане: 14.11.2023 г., място на провеждане: с. Глава, НЧ „Васил Левски – 1925“;
  • Дата на провеждане: 14.11.2023 г., място на провеждане: с. Ракита, Клуб на пенсионера;

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

ПОКАНА
ГРАФИК