ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

На 13.10.2023 г., „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ успешно приключи изпълнението на Административен договор № РД 50-41 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Проект BG06RDNP001-19.610-0042 „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ бе на стойност 48 890,00 лв. 

В рамките на 6 месеца бяха изпълнени следните дейности:

  • Популяризиране процеса на разработване на стратегията;
  • Проучвания и анализи на територията;
  • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г., включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности

Екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ благодари на всички жители и представители на публичен, стопански и нестопански сектори на общините Червен бряг и Искър, които  взеха активно участие и  се включиха в разработването на бъдещата многофондова Стратегия за периода 2023 – 2027 г.