ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ 

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни обучения на местни лидери, , вкл. представители на уязвими групи, които ще се проведат  на:

  • Дата на провеждане: 16.10.2023 г., място на провеждане: офис на МИГ, гр. Червен бряг, зала за конференции;
  •  Дата на провеждане: 17.10.2023 г., място на провеждане: гр. Искър, заседателна зала на Община Искър;
  • Дата на провеждане: 18.10.2023 г., място на провеждане: с. Сухаче, Клуб на пенсионера;
  • Дата на провеждане: 19.10.2023 г., място на провеждане: с. Реселец, НЧ „Тодор Попов – 1927“;
  • Дата на провеждане: 20.10.2023 г., място на провеждане: с. Долни Луковит, НЧ „Тодор Попов – 1927“;
  • Дата на провеждане: 23.10.2023 г., място на провеждане: с. Телиш, НЧ „Развитие – 1897“

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

И под съобщението изписваш и прикачваш останалите файлове:

Покана – Обучения на местни лидери

ПОКАНА - ОБУЧЕНИЯ МЕСТНИ ЛИДЕРИ

График на провеждане

ГРАФИК - ОБУЧЕНИЯ МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Дневен ред

Дневен ред