„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ обявява процедура за прием на проектни предложения

ЗаснеманеО Б Я В А

На основание решение на Управителния съвет на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР 

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

обявява процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока №BG06RDNP001-19.275 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – втори прием

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.275 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” – втори прием

Период за прием:

    Първи краен срок: 01.02.2021 година, 17:00 часа.

    Втори краен срок: 25.11.2023 година, 17:00 часа.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” на интернет адрес http://mig-kk.eu/ 

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ №1.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

1_Обява_2-4.2 – втори прием

2_Условия-за-кандидатстване_М_4.2 – втори прием

3_Документи за попълване – втори прием

4_Документи за информация – втори прием

5_Документи към Условия за изпълнение – втори прием