О Б Я В А

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
обявява процедура за втори прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.272- „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием
от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на
„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.272, „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

1_Обява – втори прием

2_Условия-за-кандидатстване – втори прием

3_Документи към Условия за кандидатстване – втори прием

4_Условия за изпълнение и приложения – втори прием