„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 г.

logo„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 г.

На 11.09.2023 г., „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе информационна конференция за публично обсъждане и представи проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие, в изпълнение на Административен договор № РД 50-41 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Снимка ПОДейността се финансира по Проект BG06RDNP001-19.610-0042 „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е на стойност 48 890,00 лв. 

Информационната конференция бе открита от д-р Цветан Костадинов – председател на Управителния съвет на сдружението.

На събитието присъстваха представители на земеделския, стопанския, нестопанския и публичния сектор, както и представители на лица от уязвими групи на територията на двете общини Червен бряг и Искър.

Присъстващите се запознаха с представените данни от социално-икономическия анализ, мерките, които са включени в стратегията, допустимите дейности и разходи, както и бюджетът, предвиден за всяка мярка.

Общият бюджет на проекта на Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2023 г. – 2027 г. е 9 586 793,90 лв. 

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-41/14.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.