„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 г.

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 г.

„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе по график 2 обучения, свързани с подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период: на 07.09.2023 г.  – за екипа на МИГ и членове на КВО и на 08.09.2023 г. – за представители на местни лидери, в т.ч. уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ.

Обученията протекоха при интерес от страна на местната общност. Участниците се запознаха с основните моменти при подготовката на СВОМР за новия програмен период и с публикуваните до момента указания на управляващите органи, финансиращи ВОМР. Представени бяха и резултатите от проведеното анкетно проучване. А по време на дискусията се представиха и конкретни примери за добри практики от предходния период на прилагане на Стратегията.

IMG_20230913_103826Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-41/14.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.