ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПОКАНА 

ЗА ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.

В изпълнение на подмярка  19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП № РД 50-41/14.03.2023 г, СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще проведе обучения за подготовка на СВОМР за периода 2021 – 2027 г., както следва: 

  1. За членовете на екип на МИГ и КВО:

 

  • На 07.09.2023 г. от 10:30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1 ;

 

  1. За представители на местни лидери, вкл. уязвими групи:

 

  • На 08.09.2023 г. от 10:30 часа в  гр. Червен бряг, Ритуална зала на Община Червен бряг

 

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития. 

Очакваме Вашето присъствие!

ПОКАНА

Дневен ред

ГРАФИК

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-41/14.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.