„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г.

logo„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г.

Уважаеми жители на община Червен бряг и община Искър,

Уважаеми представители на публичния, стопански и нестопански сектор,

Във връзка с изпълнение на договор № РД 50-41/14.03.2023г. между Министерство на земеделието и храните и СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014 –  2020 година,

ви каним да вземете участие в конференция за публично обсъждане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  за програмен период 2023 – 2027 година.

Конференцията ще се проведе на 11.09.2023 г. от 10:00 ч. в Ритуалната зала на Община Червен бряг.

Каним всички жители на двете общини, които проявяват интерес към подхода ВОМР и предлаганите от него възможности за местно и регионално развитие през новия програмен период да присъстват на Обсъждането и да изкажат своите мнения и предложения, съгласия и несъгласия с предлаганите интервенции и възможностите за тяхното финансиране.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-41/14.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.