ПОРЕДНОТО ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПОРЕДНОТО ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

В изпълнение на подмярка  19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП № РД 50-41/14.03.2023 г, СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе на 27.07.2023 г. информационен семинар за популяризиране на процеса на разработване на СВОМР за периода 2023 – 2027 г.

IMG-20230924-WA0020На събитието в гр. Червен бряг взеха участие представители на Колективния върховен орган на МИГ, членовете на екипа на МИГ, представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор

IMG-20230924-WA0016Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-41/14.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.