„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ…

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДВЕТЕ ОБЩИНИ ЧЕРВЕН БРЯГ И ИСКЪР

ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г.

В изпълнение на подмярка  19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП № РД 50-41/14.03.2023 г, СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще проведе информационен семинар за популяризиране на процеса на разработване на СВОМР за периода 2023 – 2027 г.

Дата на събитието: 27.07.2023 г.

Място на провеждане: гр. Червен бряг, Ритуална зала

Начало:10:00 ч.

ГРАФИК

Дневен ред – семинар

ПОКАНА – семинар

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития. 

Очакваме Вашето присъствие!

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-41/14.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.