СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ РАБОТНИ СРЕЩИ

СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ  РАБОТНИ СРЕЩИ, СВЪРЗАНИ С КОНСУЛТИРАНЕ НА  ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.

В изпълнение на подмярка  19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП № РД 50-41/14.03.2023 г, СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе 2 работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на СВОМР за периода 2021 – 2027 г.

IMG-20230924-WA0001Първата работна среща се състоя на 06.07.2023 г., в която взеха участие членовете на екипа на МИГ и представители на Колективния върховен орган на МИГ. 

На втората работна среща, състояла се на 07.07.2023 г. присъстваха представители на местни лидери, вкл. уязвими групи.

На срещата бе представена разработената от консултанта презентация, включваща информация за основни моменти при подготовката на СВОМР за новия програмен период, публикуваните към момента указания на УО и обсъждане на резултатите от проведеното анкетно проучване на територията на МИГ.

IMG-20230924-WA0008Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-41/14.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.