ФЕСТИВАЛИ НА ПЛОДОРОДИЕТО И МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

ФЕСТИВАЛИ НА ПЛОДОРОДИЕТО И МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР

За поредна година „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проведе своите фестивали на плодородието и местната идентичност.

Целта на събитията е да популяризира дейността на МИГ, културното и природно материално и нематериално наследство, както и да даде възможност на местните производители да представят и популяризират продуктите си.

На 23.06.2023 г. в гр. Искър и на 25.06.2023 г. в гр. Червен бряг, над 400 участника във всяко събитие: деца и ученици от местни училища и детски градини, местни танцови и певчески групи, занаятчии, земеделски производители и творчески личности показаха на жителите и гостите на двете общини своите традиции, обичаи, бит и култура.

По време на фестивала, в обособен офис на открито екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ предостави подробна информация на жителите и гостите на Червен бряг за дейността на МИГ, мерките включени в стратегията и възможностите за кандидатстване с проекти.

Най-атрактивната част от събитията бе изложението на местни производители, занаятчии, творчески личности и читалища от територията на двете общини – Червен бряг и Искър, на които бяха представени традиционни за района местни ястия, земеделски продукти и сувенири. Интересът към събитието бе много голям и то бе посетено от стотици жители и гости на територията на МИГ. За доброто настроение на всички присъстващи, се погрижиха фолклорни танцови и певчески състави от местните читалища, които представиха богата фолклорна програма.

Фестивалът на плодородието и местната идентичност се утвърди като едно от най-мащабните публични събития на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Събитието е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“