Покана за участие в традиционния Фестивал на плодородието и местната идентичност на 25.06.2023 г.

kkПрограма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ 

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“,

Каним ви да вземете участие в традиционния Фестивал на плодородието и местната идентичност на 25.06.2023 г. от 10:00 часа в Градска градина на гр. Червен бряг.

Празникът ще започне с детско шоу „Скок – подскок“ с участието на деца от деца от местни детски градини.

По време на фестивала ще се насладите на богата програма с участието на фолклорни групи и танцови състави на читалищата от територията на община Червен бряг и община Искър.

Ще наблюдавате от близо Мастър класа на Шеф Манчев, в който ще вземат участие ученици от ПГХТ „Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг.

Ще опитате от вкусните гозби и ястия, характерни за територията на „МИГ Карлуковски карст – Черен бряг – Искър“.

Местни производители, пчелари, занаятчии ще изложат своята продукция.

Желанието за участие трябва да бъде потвърдено до 20 юни 2023 г. 

На участниците е осигурена безплатно изложбена площ, върху която те трябва да аранжират своите продукти или ястия. 

За контакти и повече информация:
Диана Димитрова – изпълнителен директор на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

тел.:  0882 54 16 22
Заявки за участие на e-mail: karlukovski.karst@gmail.com 

Събитието се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“

ПЛАКАТ! - Червен бряг