СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 г.

На 14.03.2023 г., „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ подписа Административен договор № РД 50-41 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
МИГ

Проект BG06RDNP001-19.610-0042 „Подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е на стойност 48 890,00 лв. и ще бъде изпълнен в рамките на 6 месеца, считано от датата на подписване на договора,  но не по-късно от 30.09.2025 г.

Дейностите по проекта включват:

  • Популяризиране процеса на разработване на стратегията;
  • Проучвания и анализи на територията;
  • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г., включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности

Екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ очаква чрез планираните публични събития по проекта да привлече максимално голям брой заинтересовани страни (представители на публичен, стопански и нестопански сектори), с които съвместно да бъде разработена новата Стратегия за Водено от общностите местно развитие, основана на характеристиките на територията на МИГ, на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.