СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

На 16.11.2022 г. в гр. Червен бряг се проведе конференция за популяризиране на СВОМР на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, прилагане на подхода, и отчитане на резултатите, свързани с напредъка по нейното изпълнение На събитието присъстваха представители на местната власт, бизнеса, неправителствения, образователния и културния сектор на територията на МИГ.

viber_image_2023-01-26_17-32-21-003По време на конференцията бе представен напредъкът при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, която се прилага през програмния период 2014-2020 г. Аудиторията беше запозната и с индикативния график за прием на проектни предложения през 2022 г. и 2023 г. г. по мерките, включени в Стратегията на МИГ, която се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, както и визията на МИГ за новия програмен период 2021 – 2027 г.


Събитието е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“