СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 Г.

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни информационни срещи, както следва:

  • Дата на провеждане: 13.10.2022 г., място на провеждане: гр. Червен бряг, Заседателна зала на Община Червен бряг;
  • Дата на провеждане: 14.10.2022 г., място на провеждане: гр. Червен бряг, Заседателна зала на Община Червен бряг;
  • Дата на провеждане: 17.10.2022 г., място на провеждане: с. Горник, зала в кметство с. Горник;
  • Дата на провеждане: 18.10.2022 г., място на провеждане: с. Бресте, клуб на пенсионера;
  • Дата на провеждане: 19.10.2022 г., място на провеждане: с. Девенци, клуб на пенсионера;
  • Дата на провеждане: 20.10.2022 г., място на провеждане: с. Рупци, НЧ „Васил Христов 1927″

Работните информационни срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана за работни информационни срещи

График на провеждане

Дневен ред