П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ”

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ” 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На 25.08.2022 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ №1,  ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол от проведено заседание на УС от 01.08.2022 г.

Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред

 

  •  Регистрация на членовете на Общото събрание.
  • Избор на председател и протоколист на събранието.
  • Вземане на решение за промяна на Устава на Сдружението.
  • Освобождаване на членове на Управителния съвет (УС) на Сдружението, във връзка с изтичане на мандата.
  • Избор и мандат на новите членове на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.
  • Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието са на разположение в офиса на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов:

Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ