„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

В периода 04.07 -08.07. 2022 г. бяха проведени пет обучения на местни лидери и представители на уязвими и малцинствени групи  в  пет населени места на територията на   „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – с. Ракита, с. Глава, с. Сухаче, гр. Койнаре и гр. Искър. По време на събитията присъстващите имаха възможност да се запознаят с информация, свързана с възможностите за финансиране на проекти от европейските фондове, базови познания по подхода ЛИДЕР, начините за изграждане на капацитет на територията на МИГ, както и представяне на добри практики при вече финансирани проекти на територията на МИГ, в страната и в ЕС по подхода ЛИДЕР.

DSC_0269Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“