СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни обучения на бенефициенти, подали проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , които ще бъдат проведени, както следва:

  • На 11.07.2022 г. от 10.30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1;
  • На 12.07.2022 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1;
  • На 13.07.2022 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1;
  • На 14.07.2022 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1;
  • На 18.07.2022 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1;
  • На 19.07.2022 г. от 10,30 часа в гр. Искър, заседателна зала на общинска администрация;

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана – Обучения на местни лидери

График на провеждане

Дневен ред