„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

На 20.06.2022 г. в офиса на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се проведе обучение на местни лидери и представители на уязвими и малцинствени групи.

По време на обучението заинтересовани страни получиха информация за възможностите за финансиране на проекти от европейските фондове, базови познания по подхода ЛИДЕР, начините за изграждане на капацитет на територията на МИГ, както и представяне на добри практики при вече финансирани проекти на територията на МИГ, в страната и в ЕС по подхода ЛИДЕР. 

DSC_0171Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“