Фестивал на плодородието и местната идентичност.

знамена миг

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ПОКАНА 

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“,

Каним ви да вземете участие във Фестивал на плодородието и местната идентичност на 26.06.2022 г. от 10:00 часа в Градска градина на гр. Червен бряг. 

Събитието ще започне с детски празник с участието на деца от ДГ „Зора“ и ДГ „Бодра смяна“ от гр. Червен бряг.

По време на фестивала ще се насладите на богата фолклорна програма с участието на фолклорни групи и танцови състави към местните читалищата от община Червен бряг и община Искър, които ще покажат богатството и красотата на българския фолклор и танци.

Ще бъдат представени местни производители, пчелари, занаятчии, творчески личности и традиционна местна кухня.

На участниците ще бъде осигурена безплатна изложбена площ, върху която могат да аранжират своите продукти или ястия.

Основна цел на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е устойчиво развитие на територията на общините Червен бряг и Искър, насърчаване включването на местното население в разработването и изпълнението на стратегия за развитие на региона.

В рамките на фестивала, изнесен на открито офис на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще предоставя информация, консултации и рекламни материали на желаещите да разберат повече за инициативната група.

За контакти и повече информация:
Диана Димитрова – изпълнителен директор на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

тел.:  0882 54 16 22
Заявки за участие на e-mail: karlukovski.karst@gmail.com

Събитието се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“

плакат А3