СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни обучения на местни лидери, , вкл. представители на уязвими групи, които ще се проведат  на:

  • На 20.06.2022 г. от 10.30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1;
  • На 04.07.2022 г. от 10,30 часа в с. Ракита, Пенсионерски клуб;
  • На 05.07.2022 г. от 10,30 часа в гр. Койнаре, сграда на кметство – гр. Койнаре;
  • На 06.07.2022 г. от 10,30 часа в с. Глава, сграда на кметство – с. Глава;
  • На 07.07.2022 г. от 10,30 часа в гр. Искър, заседателна зала на общинска администрация;
  • На 08.07.2022 г. от 10,30 часа в с. Сухаче, Пенсионерски клуб

Обучението се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

График на провеждане

Дневен ред