ПОДПИСАНИ 2 ТРИСТРАННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.012 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПОДПИСАНИ 2 ТРИСТРАННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.012 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“  – МЯРКА „ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

На 31.03.2022 г. в офиса на Сдружението бяха подписани 2 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

  1. Проект „Заедно, макар и различни“ с бенефициент СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг и партньор ДГ „Снежанка“ – с. Рупци, на обща стойност 295 882,17 лв.

Планираните дейности по проекта ще обхванат общо 185 деца и ученици и техните родители от маргинализираните общности, които се обучават в СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг и ДГ „Снежанка“ – с. Рупци с два филиала в с. Радомирци и с. Ракита.

Изпълнението на проекта ще осигури по-добри условия за ранно интегриране в образователната система на деца и ученици от магринализираните групи, осигуряване на условия за достъп до качествено образование, по-добри възможности и подходящи условия за възпитателни занимания в мултикултурна среда, което ще доведе до намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.

От страна на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ договорът подписа г-н Тихомир Георгиев – зам.-председател на Управителния съвет на МИГ, а за бенефициента – д-р Цветан Костадинов – кмет на Община Искър.

  1. Проект „Всички заедно – модел за образователна интеграция“ с бенефициент Община Червен бряг и партньори: ДГ „Бодра смяна“ – гр. Червен бряг и ДГ „Щастливо детство“ – с. Чомаковци, на обща стойност 217 719,30 лв.

Основната цел на проекта е повишаване броя на успешно интегрираните, чрез образователната система, деца от маргинализирани общности, включително роми. Чрез реализация на включените дейности ще се повиши качеството на предучилищното образование и подобри достъпа до училищно образование в малките населени места, както и ще се намали броя на необхванатите от образователната система деца. 

От страна на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ договорът бе подписан от г-н Тихомир Георгиев – зам.-председател на Управителния съвет на МИГ, а за бенефициента – г-н Антон Шуманов  – директор на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг

Срокът за изпълнение на финансираните проекти е до 31.12.2023 г.

По процедурата са одобрени три проекта на обща стойност: 904 041,51 лв., с което финансовия ресурс по мярка 7 е изчерпан.