ПОДПИСАН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.012 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“  – МЯРКА „ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

На 25.03.2022 г. в офиса на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се подписа първият Административен договор за предоставяне на БФП по процедура BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, финансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проект BG05M2OP001-3.012-0006  „ПРИЯТЕЛИ – 2“ е с бенефициент Община Искър и партньори СУ „Христо Смирненски“ – гр. Искър, ДГ „Мара Балева“ – гр. Искър и ДГ „Щастливо детство“ – с. Долни Луковит.

Общата стойност на проекта е 390 440,04 лв. – безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за изпълнение на проектните дейности: до 31.12.2023 г.

IMG_20220325_105224_1Основната цел на проекта е прилагане на иновативен модел за образователната интеграция и реинтеграция на деца и младежи в предучилищна и училищна възраст от маргинализирани общности, включително роми на територията на Община Искър, за изграждането им в бъдеше като пълноценни граждани с успешна професионална, социална и личностна реализация чрез развитие на индивидуалните им способности, умения и познания.

IMG_20220325_102046От страна на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ договорът бе подписан от г-н Тихомир Георгиев – зам.-председател на Управителния съвет на МИГ, а за бенефициента – г-жа Емилия Тончева – зам.-кмет на Община Искър.