„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

През м. Септември 2021 г. екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ организира и проведе 6 еднодневни обучения за местни лидери, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие, както следва:

  • На 13.09.2021 г. от 10.30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1 – по мярка 1-4.1 (ПРСР) ;
  • На 14.09.2021 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1 – по мярка 1-4.2 (ПРСР) ;
  • На 15.09.2021 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1 – по мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР);
  • На 16.09.2021 г. от 10,30 часа в с. Ракита, Клуб на пенсионера – по мерки 1-4.1, 2-4.2 (ПРСР) и мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР) ;
  • На 17.09.2021 г. от 10,30 часа в с. Глава, заседателна зала на кметство с. Глава – по мярка 1-4.1, мярка 2-4.2 (ПРСР) и мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР) ;
  • На 20.09.2021 г. от 10,30 часа в гр. Искър, заседателна зала – по мярка 1-4.1, мярка 2-4.2 (ПРСР) и мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР) ;

Целта на обученията е МИГ да информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Обученията целят повишаване капацитета и информираността за изпълнение и отчитане на финансираните проектни предложения, съобразено с ИГРП и периодите на прием на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Заинтересованите страни получиха информация по предстоящите за обявяване процедури към СВОМР по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР  2014 – 2020 г., мярка 1-4.1 – втори прием, Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР  2014 – 2020 г. и Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  – втори прием.

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“