„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН

 „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПРОВЕДЕ ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН

На 09.09.2021 г. в гр. Червен бряг, в офиса на  „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се проведе обучение на екипа и членовете на Колективния върховен орган. Целта на обучението бе да се повиши на административния капацитет на заинтересованите страни във връзка с провеждането на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти, последваща оценка на проекти по мерки от СВОМР и работа в ИСУН 2020. 

IMG_20210910_102615Обучението е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“