ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

На 10.09.2021 г. в гр. Червен бряг се проведе конференция за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

На събитието присъстваха представители на местната власт, бизнеса, неправителствения, образователния и културния сектор на територията на МИГ.

По време на конференцията бе представен напредъкът при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, която се прилага през програмния период 2014-2020 г. Аудиторията беше запозната и с индикативния график за прием на проектни предложения през 2021 г. и 2022 г. по мерките, включени в Стратегията на МИГ, която се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”.

Събитието е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“