СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни от територията на МИГ на еднодневни обучения за местни лидери за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, които ще се проведат на територията на МИГ, както следва:

  • На 13.09.2021 г. от 10.30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1 – по мярка 1-4.1 (ПРСР) ;
  • На 14.09.2021 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1 – по мярка 1-4.2 (ПРСР) ;
  • На 15.09.2021 г. от 10,30 часа в гр. Червен бряг, офис на МИГ, ул. „Търговска“ №1 – по мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР);
  • На 16.09.2021 г. от 10,30 часа в с. Ракита, Клуб на пенсионера – по мерки 1-4.1, 2-4.2 (ПРСР) и мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР) ;
  • На 17.09.2021 г. от 10,30 часа в с. Глава, заседателна зала на кметство с. Глава – по мярка 1-4.1, мярка 2-4.2 (ПРСР) и мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР) ;
  • На 20.09.2021 г. от 10,30 часа в гр. Искър, заседателна зала – по мярка 1-4.1, мярка 2-4.2 (ПРСР) и мярка 5-7.5.1 (ЕФРСР) ;

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Покана – Обучения на местни лидери

График на провеждане

Дневен ред