СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 03.09.2021 г. в Министерство на земеделието, храните и горите – гр. София, на официална церемония, професор д-р Христо Бозуков – служебен министър връчи на изпълнителния директор на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – г-жа Диана Димитрова Заповед № РД 09-835/18.08.2021 г. за увеличаване на бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена със Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г.

В събитието взеха участие: министър Георги Събев, началника на отдел „ВОМР“ към МЗХГ – Стефан Спасов, част от експертите от отдел „ВОМР“ към МЗХГ, както и представители на почти всички местни инициативни групи от страната.

Допълнителният финансов ресурс към бюджета на СВОМР, след подписване на допълнително споразумение , ще бъде насочен за подпомагане на бенефициентите по мери 3-6.4.1 и 4-7.2, и за текущи разходи и популяризиране на СВОМР.

20210903-2