СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички членове на Управителния съвет и Общото събрание на обучение за повишаване на административния капацитет на заинтересованите страни във връзка с провеждането на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти, последваща оценка на проекти по мерки от СВОМР и работа в ИСУН 2020

ОБУЧЕНИЕТО  ЩЕ СЕ ПРОВЕ НА

09.09.2021 г. ОТ 10:30 Ч. В ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ, ОФИС НА МИГ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 1 

Обучението се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“. 

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ! 

Покана за обучения

График на провеждане

Програма