Обява за инвестиционно намерение

О Б Я В А

От СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

На основание чл. 4, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

УВЕДОМЯВАМ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ има инвестиционно предложение: Изграждане на съоръжение „Въжен тролей“ и закупуване на необходимата екипировка за използване на съоръжението „Въжен тролей“, както и създаване на Младежки обучителен рейнджърски център „Карлуковски карст“ от еко тип.

Местоположение: землищата на селата Реселец и Бресте.

Всички, които желаят да изпратят мнения и становища относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение, могат да го направят писмено в Община Червен бряг, кметство с. Реселец и кметство с. Бресте или в РИОСВ – гр. Плевен.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно намерение