ПОКАНА

12-05-1

ПОКАНА 

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“,

Каним ви да вземете участие във Фестивала на плодородието и местната идентичност на 26.06.2021 г. от 10:00 часа до 19:00 часа в Градска градина на гр. Червен бряг.

По време на фестивала ще се насладите на богата програма с участието на фолклорни групи и танцови състави на читалищата от територията на община Червен бряг.

Местни производители, пчелари, занаятчии и Професионална гимназия по хранителни технологии „Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг ще изложат своята продукция.

Желанието за участие трябва да бъде потвърдено до 24 юни 2021 г.

На участниците е осигурена безплатно изложбена площ, върху която те трябва да аранжират своите продукти или ястия.

За контакти и повече информация:
Диана Димитрова – изпълнителен директор на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

тел.:  0882 54 16 22
Заявки за участие на e-mail: karlukovski.karst@gmail.com

ПОКАНА ЗА ФЕСТИВАЛ

Събитието се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“