ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

12-05-1ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ 

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички заинтересовани страни на територията на общините Червен бряг и Искър от публичния, стопанския и нестопанския сектор да участват в Общественото обсъждане за промяна на Стратегия за ВОМР на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана по Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г., свързана с увеличение на бюджета с 799 000 лв. за дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Допълнителните средства за увеличение на бюджета на СВОМР се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

С оглед спазване на въведените противоепидемични COVID-19 мерки, общественото обсъждане ще се проведе неприсъствено в периода 12 май – 22 май 2021 г.            

Всички потенциално заинтересовани страни и кандидати – физически и юридически лица, могат да се включат в него, като изпратят своите становища и предложения до 17:00 часа на 22.05.2021 г. на електронната поща на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“: karlukovski.karst@gmail.com.

Информация за разпределянето на допълнителната финансова подкрепа по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., предоставяна от ЕЗФРСР, можете да намерите в публикувания по-долу материал.

Проект на предложения за промяна на СВОМР


Сдружение „Местна инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1, https://mig-kk.eu/, e-mail:karlukovski.karst@gmail.com