Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  обявява прием на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.069 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. , обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16RFOP002-2.069- МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Приоритет 1.2 „Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие“, Специфична цел 1.2.2.  „Повишаване на производителността и експортния потенциал на съществуващите МСП“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Червен бряг и Искър.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ .

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
  • Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;
  • Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги .

Бюджет на приема: 195 445,85 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://mig-kk.eu/

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.06.2021 г. , 17.00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Обява за прием по мярка 8
  2. Условия за кандидатстване
  3. Приложения към Условия за кандидатстване
  4. Условия за изпълнение
  5. Документи условия за изпълнение

Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията „Въпроси и отговори по процедури“