Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.311

СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ 

обявява 

процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.311

На основание решение на Управителния съвет на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

СДРУЖЕНИЕ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

обявява процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока 

BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  от стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Първи срок за подаване на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения:  08.04.2021 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения:          31.05.2021 г. до 17,00 часа

*Втори срок за подаване на проектни предложения:

Начало на прием: 02.08.2021 г.    

Краен срок:            02.09.2021 г., 17,00 часа.

*Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 –  в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg 

–  на електронната страница на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър” на интернет адрес http://mig-kk.eu/   

 – на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

  1. 1_Обява – 7.5.1 
  2. 2_Условия за кандидатстване – 7.5.1 
  3. 3_Документи за попълване към Условия за кандидатстване – 7.5.1 
  4. 4_Документи за информация – 7.5.1 
  5. 5_Условия за изпълнение – 7.5.1 
  6. 6_Документи към условия за изпълнение – 7.5.1