ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заснеманепо процедура № BG16RFOP002-2.069 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/ 02.07.2019 г., „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване  № процедура № BG16RFOP002-2.069 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 22.03.2021 г. – 30.03.2021 г., 23:59 ч. (включително).

Разработена е нова функционалност на системата ИСУН 2020, която позволява всеки регистриран потребител да изпраща директно чрез системата коментари и забележки по посочения проект на документи. „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и УО имат постоянен достъп до получените коментари и възможност да публикува/т таблица с обобщение на препоръките и своето становище по всяка от тях, когато изтече крайният срок за обществено обсъждане.

Предложения, коментари и въпроси може да бъдат представени и в свободен текст в рамките на електронно писмо (имейл) на следния електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com като приложени файлове във формат „doc“, а не във формат “pdf” .

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – http://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ДОКУМЕНТИ:

1 Обява

2 Условия за кандидатстване

3 Приложения към Условия за кандидатстване

4 Условия за изпълнение

5 Документи към условията за изпълнение


Заснемане 2