На 26.02.2021 г., „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ…

На 26.02.2021 г., „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Нови възможности за развитие на устойчив еко туризъм на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, процедура № BG06RDNP001-19.354, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., насочен към устойчиво развитие на екологичен туризъм и опазване на околната среда на територията на МИГ на базата на обмяна на опит и съвместно сътрудничество с потенциален партньор от страна на ЕС – АNESER S.A. O.T.A. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. SA), Р. Гърция.

Проектът е на стойност 46 832,00 лв.

SKM_C22721022720570Целите на проекта са създаване на транснационално партньорство и подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество. Проектната идея за който включва: създаване на Младежки обучителен рейнджърски център „Карлуковски карст“ от еко тип, изграждане на съоръжение „Въжен тролей над Реселешки тектонски грабен“, доставка на екипировка, облагородяване и обезопасяване на пещарата „Темната дупка“, за безпрепятствени туристически посещения, идентифициране на туристически маршрути в местностите – Купените, Чудна, Зли дол и Привъртеника. Всички дейности ще се изпълняват в землищата на с. Реселец и с. Бресте, които попадат в територията на действие на стратегията за ВОМР и са включени в две зони по Натура 2000. Районът се характеризира с голяма концентрация на природни забележителности, защитени дървестни видове, птици и растения. Проектът ще надгради вече реализиран такъв от Община Червен бряг – създадена и функционираща еко пътека „Тектонски грабен Калето“ с три маршрута, с различна степен на трудност. С богатите си карстови форми и пещери, районът е изключително подходящ за скално катерене и спелео турове.

 

Да си пожелаем успешно изпълнение на проекта!