„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ с одобрено проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. одобри проектно предложение  № BG06RDNP001-19.354-0002 „Нови възможности за развитие на устойчив еко туризъм на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с което Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кандидатства по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
С реализацията на проекта ще се удовлетвори нуждата от извършване на подготвителни дейности, които ще изпълни МИГ Карлуковски карст Червен бряг – Искър, необходими за подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.355 от мярка 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020., насочен към устойчиво развитие на екологичен туризъм и опазване на околната среда на територията на МИГ на базата на обмяна на опит и съвместно сътрудничество с потенциален партньор от страна на ЕС – АNESER S.A. O.T.A. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. SA), Р. Гърция.
Целите на проекта са създаване на транснационално партньорство и подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество. В подготвителния проект са заложени дейности, които да подпомогнат осъществяването на контакт с партньора, постигане на съгласие и подписване на споразумение за партньорство, за изпълнение на транснационален проект, съобразен с идеите и вижданията на бенефициента „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и потенциалния партньор.
Планираните подготвителни дейности са следните: 1. Провеждане на срещи с потенциални партньори и създаване на партньорство, чрез подписване на партньорско споразумение; 2. Провеждане на заседания и мероприятия между всички заинтересовани страни за планиране на дейностите по проекта; 3. Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество – подготовка на формуляр за кандидатстване по процедурата, на база на извършени изследвания и проучвания 4. Дейности по публичност и информираност; 5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Проектът е на стойност 46 832,00 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/ и ще бъде изпълнен в рамките на 6 месеца.
Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.