СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.275

header

СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

обявява процедура за прием на проектни предложения

№ BG06RDNP001-19.275 

О Б Я В А

На основание решение на Управителния съвет на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.275 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Начало на прием: 21.12.2020 г.    Първи краен срок: 01.02.2021 година, 17:00 часа.

                                                           Втори краен срок[1]: 29.03.2021 година, 17:00 часа.

*Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър” на интернет адрес http://mig-kk.eu/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ №1.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

  1. Обява 2-4.2
  2. Условия за кандидатстване 2-4.2
  3. Документи за попълване
  4. Документи за информация
  5. Условия за изпълнение
  6. Документи към Условия за изпълнение